کتاب شفای زندگی اثر لوییز هی

ما صد درصد در برابر تجربه هایمان مسول هستیم . هر اندیشه ای که از ذهن ما می گذرد آینده ما را می آفریند. نقطه اقتدار همواره در لحظه حال است. عذاب هر کس به دلیل انزجار از خویشتن و احساس گناه است.

درونی ترین احساس هر کس این است که آن طور که باید خوب نیستم.

و این تنها یک اندیشه است و اندیشه را می توان عوض کرد.

انزجار و انتقاد و احساس گناه بیش از هر احساس دیگری می تواند صدمه بزند. دست کشیدن از نفرت و انزجار حتی می تواند بیماری سرطان را نابود کند . به راستی وقتی بتوانیم خود را دوست داشته باشیم همه چیزهای نیکو زندگی به حرکت در می آید. ما باید گذشته را ببخشایم و خود را رها کنیم باید مشتاقانه بخواهیم خویشتن دوستی را بیاموزیم. تایید و پذیرش خویشتن کلید دگرگونی های مثبت است.

بخشی از کتاب شفای زندگی

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.