آرشیو برچسب های: شفای زندگی

کتاب شفای زندگی اثر لوییز هی

ما صد درصد در برابر تجربه هایمان مسول هستیم . هر اندیشه ای که از ذهن ما می گذرد آینده ما را می آفریند. نقطه اقتدار همواره در لحظه حال است. عذاب هر کس به دلیل انزجار از خویشتن و احساس گناه است. درونی ترین احساس هر کس این است که آن طور که باید […]