آرشیو برچسب های: کتاب از شنبه

کتاب از شنبه نویسنده محمدپیام بهرام پور

عادت به مطالعه و یادگیری دائم و روزمره نبودن ازجمله کارها و برنامه ی دشواری است که تمرین و تکرار می خواهد .. . ☘ البته که بعد از عادت کردن و انگیزه آموختن مطالب جدید ،خود احساس خوبی است که به ما دست خواهد داد … ?? فواید یاد گیرنده و یاد دهنده بسیار […]