آرشیو برچسب های: برتری چیست؟

برتری در توسعه

برتری  داستان حقیقی  برتری در دبی، قصه برتری بر دیگران نیست، بلکه قصه برتری بر خود است. برتری بر نفس با هلاک کردن آن به دست نمی‌آید. بلکه برتری، آن میل بیشتر است که شخص، پس از پیمودن راه برای ادامه آن در خود احساس می‌کند؛ برتری، آن کوشش بیشتر است که شخص در وقت […]