آرشیو برچسب های: این همه از رحمت اوست تسلیم شو بگذر

معنوی ترین کار جهان سپاسگزاری است…

معنوی ترین کار جهان سپاسگزاری است رسالتم این است  که هر روز یک قدم به خدا نزدیکتر شوم و این را به تجربه یافته ام که وقتی سپاسگزارتر هستم به خدا نزدیکترم.   خدا با ما هیچ فاصله ای ندارد، فاصله ما با خدا صفر است. با حس شادی و آرامش می توانیم حضور خداوند […]