آرشیو برچسب های: هوشیاری

هوشیارانه عمل کنیم

هوشیارانه‌تر عمل کنیم (بسیاری از اعضای خانواده، دوستان و نزدیکان دچار استرس گشته‌اند)  بمباران اخبار منفی کرونا و تاکید به مقابله و پیشگیری صرف، ذهن‌های بسیاری را پریشان و روان ما را بیمار و مستعد ناراحتی‌های جسمانی نموده است. شبکه‌های گسترده‌ی خبری و اجتماعی به صورت مجازی و غیر مجازی، خارجی و داخلی انجوها و […]