آرشیو برچسب های: وین دایر- کتاب – خدا حقیقتی در وجود انسان

خدا حقیقتی در وجود انسان

?هفت شیوه معنوی بودن انسانها که باعث می شود ارتباط مؤثر باخود و روح لایتناهی خداگونه و سرانجام با دیگران داشته باشیم : رهاسازی (..نمیدانم در موقعیت‌های دشوار چگونه تصمیم بگیرم بنابراین همه چیز را به همان نیرویی می سپارم که شبها به هنگام خواب جسم فیزیکی ام را به او می سپارم.‌..)? عشق (..یعنی […]