آرشیو برچسب های: نگرش من و چالش های برتری بخشی از کتاب نگرش من و چالش های برتری

بخش دوم ساختار شناسی

نگرش من و چالش های برتری

 نگرش من و چالشهای برتری نوشته : محمدبن راشد مترجم دکتر مسلم زمانی فصل سوم رهبری رهبری چیست و رهبر کیست؟ رهبری و رهبر درجاتی دارند یکی گروهی را رهبری می کند و دیگری لشکری را و کسی که لشکری را رهبری می کند، آن فردی نیست که  امت را رهبری می کند، ولی رهبری دولت […]