آرشیو برچسب های: خدا، حقیقت، اعماق، خودسازی، خودشناسی

خدا حقیقتی در وجود انسان

?هنگامی که می گویید : کارها به خوبی پیش نمی رود ؛سختی ها روز به روز افزایش می یابند؛مشکلات حل شدنی نیستند؛ خداوند به دعاها گوش نمی دهد یا در مقابل بسیاری از کشمکش ها احساس ناتوانی دارید ، به جای تایید ایمان خود ،شک و تردیدتان را اثبات می کنید . اگر بتوانید ایمان […]