آرشیو برچسب های: خاطره ای از تریل ژئو پارک قشم

شفای ذهن و جسم قسمت هفتم

پالس های منفی یا سیگنال منفیِ درد جسمی قبل از انجام فعالیت جسمی سنگین یا استقامتی بیشتر مواقع برای اکثر  ماها هنگام اقدام به فعالیت جسمی سنگین یا استقامتی انواع ناراحتی ها و دردهای سابق جسمی به صورت پالس‌های منفی در ذهنمان رژه می‌روند و تا وقتی تصمیم برای اقدام فعالیت داشته باشیم این سیگنال […]