آرشیو برچسب های: الیف شافاک

ملت عشق نویسنده الیف شافاک

مقدمه کتاب ملت عشق سنگی را اگر به رودخانه بیندازی چندان تاثیری ندارد. سطح آب اندکی می شکافد و کمی موج بر می دارد. صدای نامحسوس «تاپ» می آید. اما همین صدا هم در هیاهوی آب و موج هایش گم می شود. همین و بس اما اگر همان سنگ را در برکه ای بیندازی … […]