آرشیو دسته بندی: چشم دل بگشا

معنوی ترین کار جهان سپاسگزاری است…

معنوی ترین کار جهان سپاسگزاری است رسالتم این است  که هر روز یک قدم به خدا نزدیکتر شوم و این را به تجربه یافته ام که وقتی سپاسگزارتر هستم به خدا نزدیکترم.   خدا با ما هیچ فاصله ای ندارد، فاصله ما با خدا صفر است. با حس شادی و آرامش می توانیم حضور خداوند […]