به نام خدا 

روز ها فکر من این است و همه شب سخنم             که چرا غافل از احوال خویشتنم 

از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود                            به کجا می روم آخر ننمایی وطنم 

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک                       دو سه روزی  قفسی ساخته اند از بدنم 

رسالت انسانی اقتضا می کند آنچه در می یابیم و برایمان خوش یمن و مایه آگاهی است را با شما به اشتراک بگذاریم تا شما نیز تجربه ها و آموخته ها و الهامات خود را با ما بازگو کنید .

و در دور نمایی نزدیک :

  • ارتباط موثر انسانی برقرار گردیده و دو  وجه دیگر ارتباط ( ارتباط با خود و ارتباط با خالق هستی ) پر رنگ جلوه گردد.
  • ثروت مادی و معنوی حاصل گردد.
  • با باور سازی مثبت تصویر موفقیت به عینیت تبدیل شود.